Die Route

 

 

Hamburg nach Bangkok (1.10.2016)
Hamburg nach Bangkok (1.10.2016)

 

Bankok nach Brisbane (14.11.)
Bangkok nach Brisbane (14.11.2016)

 

Brisbane nach Auckland (4.12.)
Melbourne nach Auckland (4.12.2017)

 

Auckland nach Buenos Aires (10.2.)
Auckland nach Buenos Aires (10.2.2017)

 

Lima nach Hamburg (31.3.2017)
Lima nach Hamburg (31.3.2017)